Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 : Definities
Artkel 2 : Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 : Toepasselijkheid
Artikel 4 : Het aanbod
Artikel 5 : De overeenkomst
Artikel 6 : Uitsluiting herroepingsrecht – Gedragscode Artikel 7 : De prijs
Artikel 8 : Levering en bezorging
Artikel 9 : Betaling
Artikel 10 : Aanvullende bepalingen

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Ondernemer: de natuurlijke persoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Duurzame gegevensdrager: Ieder hulpmiddel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor die informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Donnairs BV

Heerweg(SGW) 8
9170 Sint-Gillis-Waas
Telefoonnummer : +32 486 94 61 79
E-mailadres : info@daalderkaas.be
Btw-identificatienummer : BE0428360215 Eventuele klachten kunnen hieraan worden gericht.

Artikel 3 : Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot standgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

page1image2969792448

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 : Het Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de goederen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zij verbonden.

Artikel 5 :De overeenkomst

Indien de consument de bestellingen langs elektonische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving; Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen . Voor deze laatsgenoemde doet de ondenemer beroep op een externe partij : MOLLIE .

Artikel 6: Uitsluiting herroepingsrecht – Gedragscode

De Bepalingen van het herroepingsrecht gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument non-food artikelen online aankopen bij Donnairs BVBA.

De klant heeft het recht binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klent aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek goed in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Donnairs BVBA info@daalderkaas.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier . in bijlage

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Donnairs BVBA heeft medegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Donnairs BVBA

De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt Donnairs BV zich het recht voor de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard , de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Donnairs BV de tot op dat moment ontvangen betaling , inclusief de standaard leveringskost, aan de klant terugbetalen binnen een maximum van 14 kalenderdagen nadat Donnairs BV op de hoogte van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Donnairs BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht , tenzij de klant anderzinds heeft ingestemd.

Omdat de food-producten van Donnairs BV snel kunnen bederven of verouderen is het herroepingsrecht/bedenktijd hierop niet van toepassing .

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

page2image2971102112 page2image2971102400 page2image2971102688

Artikel 7 : De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. De totale prijs is duidelijk in de bestelprocedure weergegeven.

De genoemde prijzen zijn per gewicht. Omdat kaas een vers product is en pas afgesneden wordt nadat het besteld is kan het voorkomen dat het ene stuk iets zwaarder is en het andere iets lichter. Wij garanderen echter dat het totale bedrag van uw bestelling nooit lager is dan het bedrag wat u betaald heeft.

Artikel 8: Levering en bezorging

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Levering gebeurt door bezorger op het bij bestelling overeengekomen tijdstip .
Donnairs BV levert in België, Nederland en Luxemburg.

De klant dan wel een door de klant aangewezen persoon wordt geacht op moment van levering de goederen in ontvangst te nemen . Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de klant noch de door hem aangewezen persoon op het bezorgadres aanwezig is dan wel de klant of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Kaashandel daalder (Donnairs BV)vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in de brievenbus achterlaten.

Voor de bezorging doet Donnairs BV beroep op de firma Sendcloud . Deze firma is gespecialiseerd in pakketbezorging . Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de laattijdige levering ten gevolge van kalmiteiten op de weg, weersomstandigheden of eender andere reden die tot overmacht behoort..

Voor de garantie van de temperatuur tijdens de levering en bezorging doet Donnairs BVBA via Kaashandel daalder beroep op de firma Efoodconsult. Deze firma is gespecialiseerd in de ontwikkeling van een koelbox die koelgarantie biedt van 36u. ( www.efoodconsult.be ) Kaashandel DAALDER garandeert de gebruikshandleiding versie 1,0 dd 20/02/2017 aangaande efoodboxen correct te hanteren om alzo de koeltemperatuur te garanderen.

Artikel 9: Betaling

De ondernemer maakt gebruik van de betaalservice MOLLIE om alzo de passende veiligheidsmaartregelen te garanderen. De ondernemer kan in geen geval enige verantwoordelijkheid hebben aangaande de betaalprocedure zelf.

Wij bieden volgende betaalmogelijkheden aan : Bancontact ,Payconic, betaalknoppen van de meeste Belgische banken en tal van buitenlandse betaalmogelijkheden .

Artikel 10 : Aanvullende bepalingen

Krachtens de wet van 2 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om beroep te kunnen doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs voorleggen .Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Donnairs BV zo snel mogelijk inlichten. Klachten kunnen gericht worden aan Donnairs BV

De verantwoordelijke voor de verwerking, Donnairs BV respecteert de Belgische wet via de Algemene Verordening Gegevensbescherming mbt bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De ondernemer verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens enkel te gebruiken voor de verwerking van de orders .

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit ( kopie identiteitskaart ) kunt u via schriftelijke , gedateerde en ondertekende aanvraag aan Donnairs BV info@daalderkaas.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen gebruik van uw gegevens voor direct-marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Donnairs BV Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derde.

page3image2970483504 page3image2970483792

Donnairs BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich wenden tot het

ODR-platform ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/)